Studia podyplomowe

 

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRODUKTU

 

EDYCJA VII

 

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

TERMIN REKRUTACJI

27.05.2019 r. - 30.09.2019 r.

 

 

 

Opinie słuchaczy z poprzedniej edycji: 

 

Cel i program studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu w przedsiębiorstwie. Absolwent studium pozyska rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. 

W programie położono szczególny nacisk na  umiejętności praktyczne zarządzania całym cyklem rozwoju produktu takie jak: strategiczne analizy portfela produktów,  planowanie marketingowe produktu, zintegrowane planowanie rozwoju produktu i jego wdrożenia (QFD), planowanie poziomu jakości produktu, projektowanie ergonomiczne wyrobów,  projektowanie wymagań ekologicznych dla wyrobów i technologii, symulacje procesów operacyjnych, zarządzanie technicznym i organizacyjnym przygotowaniem produkcji wyrobu. Ważnym celem studiów jest również przekazanie wiedzy o światowych trendach zarządzania przedsiębiorstwem:  rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, przedsiębiorstwa szczupłego (Lean Enterprise), przedsiębiorstwa zwinnego (Agile Enterprise), a także metodyki projektowania biznesu i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania i kilku innych wydziałów oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, ćwiczeń, projektów oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.

 

Organizacja studiów
Studia realizowane są w trybie zaocznym - zjazdy w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.

 

Adresaci studiów i rekrutacja
Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zaangażowanej w tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów i technologii przedsiębiorstwa.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 

Rekrutacja

Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zaangażowanej w tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów przedsiębiorstwa. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Skierowanie z zakładu pracy (jeżeli uczestnik kierowany jest przez pracodawcę)

 

Zgłoszenia osobiste bądź listowne należy składać w:
Sekretariat  Studiów Podyplomowych IZRP
Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska
ul. Strzelecka 11,
60-965 Poznań,
pokój 203, mgr Małgorzata Tuszkowska, Tel. (61) 665 34 31

e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl

 

Opłaty
Opłata za studia wynosi: 4.500 zł

2.250 zł za semestr lub w 4 ratach po 1.125 zł

 

Czesne za studia należy wpłacić na konto:
Santander Consumer Bank SA
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP-196 Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu

 

 

Ramowy program Studiów Podyplomowych: Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu

 

Semestr 1

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Wykł. Ćw. Lab. Proj.
1 Zarządzanie wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie 12      
2 Zarządzanie projektami techniczno organizacyjnymi 4   10  
3 Zarządzanie strategiczne rozwojem produktów 4     8
4 Planowanie marketingowe nowych produktów 4     8
5 Rozwijanie funkcji jakości (QFD) – zintegrowane planowanie rozwoju produktu i jego wdrożenia 4     10
6 Inżynieria współbieżna 6      
7 Współczesne kierunki rozwoju inżynierii materiałowej 6      
8 Współczesne kierunki rozwoju technologii informacyjnych (ICT) 6      
9 Współczesne kierunki rozwoju technologii chemicznych 6      
10 Przedsiębiorczość - 1 - Planowanie rozwoju biznesu  4     12
11 Przedsiębiorczość - 2 - Proekologiczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem 6      
Suma godzin w semestrze 62   10 38
110

 

 

Semestr 2

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Wykł. Ćw. Lab. Proj.
1 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa 4 8    
2 Przedsiębiorstwo zwinne 6      
3 Organizacyjne i techniczne przygotowania produkcji 4 4    
4 Techniki twórczego myślenia    14    
5 Projektowanie ergonomiczne wyrobów 6      
6 Uwarunkowania środowiskowe rozwoju wyrobów i technologii 4     4
7 Planowanie jakości wyrobów i procesów 2     14
8 Symulacja i optymalizacja procesów 4   12  
9 Przedsiębiorczość - 3 - Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii. Studium przypadku 6      
10 Ochrona własności intelektualnej 6      
11 Seminarium dyplomowe   2    
Suma godzin w semestrze 42 28 12 18
100
Suma godzin dla studium 210

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Edmund Pawłowski, pok. 211

telefon: (61) 665 33 72

telefon kom.: +48 602 233 520

e-mail: edmund.pawlowski@put.poznan.pl

 

Organizacja procesu dydaktycznego i  sprawy finansowe:

mgr Małgorzata Tuszkowska, pok. 203

telefon: (61) 665 34 31

e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl