ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

TERMIN REKRUTACJI

04.05.2021 r. - 30.09.2021 r.

 

 

 formularz zgłoszeniowy

 

 

Plan zajęć:

Wszystkie zajęcia realizowane na studiach podyplomowych odbywają się na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy ul. Rychlewskiego 2 w Poznaniu.  

 

 

 

Cel studiów

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju oraz samodoskonalenia menedżerskiego, a także rozwoju personelu i budowania relacji interpersonalnych w organizacjach.

 

Studia podyplomowe adresowane są do obecnych i przyszłych menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla menedżerów funkcjonalnych, menedżerów projektów oraz dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie zarządzania. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.

 

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, restrukturyzacji organizacji, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii zarządzania oraz zajęcia z zakresu rozwoju i samodoskonalenia menedżerskiego.

 

Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, warsztatów, treningów oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.

 

 

 

Ramowy program studiów

 

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.  

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, studium przypadków, warsztatów i treningów. Łączna liczba godzin zajęć to 210 godzin lekcyjnych.

 

 

 

Warunki przyjęcia

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich. 

 

Kandydaci składają komplet dokumentów zgłoszeniowych:

 

 

Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2

60-965 Poznań, pokój 126

 

Istnieje mozliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów prosimy przesłać na adres mailowy: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Oryginały dokumentów muszą być złożone w sekreteriacie studiów podyplomowych najpóźniej na 1 zjeździe.

 

 

 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Opłata za studia wynosi: 2450 zł za semestr.

 

Czesne za studia należy wpłacić na konto:

Santander Bank Polska SA

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem: PSM Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

 

 

 

 

Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem - ramowy program studiów

 

 

 

Semestr I

 

Lp.

Przedmiot

Wykład Studium przypadku
1. Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 14 -
2. Zarządzanie korporacjami międzynarodowymi 6 -
3. Finansowe problemy zarządzania 8 8
4. Restrukturyzacja organizacji 4 6
5. Zarządzanie zasobami ludzkimi 6 6
6. Marketing i Public Relations 6 8
7. Strategie wynagradzania 6 -
8. Zarządzanie projektami i procesami - 10
9. Zarządzanie czasem i techniki menedżerskie 6 6
10. Komunikacja interpersonalna i inter- kulturowa 4 6
Suma godzin: 60 50
Łącznie: 110

 

 

Semestr II

 

Lp.

Przedmiot

Wykład Studium przypadku
1. Zarządzanie strategiczne 8 8
2. Zarządzanie produkcją 6 -
3. Zarządzanie logistyczne 12 -
4. Wprowadzanie produktów na rynek 8 6
5. Business plan - 10
6. Negocjacje handlowe - 10
7. Trening autoprezentacji i zachowań biznesowych - 10
8. Psychologia zarządzania 8 -
9. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie - 12
10. Seminarium dyplomowe - 2
Suma godzin: 52 58
Łącznie: 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

telefon komórkowy: +48 795 405 119

telefon: (61) 665 34 19, lub (61) 665 33 72

fax: (61) 665 33 75

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Małgorzata Tuszkowska

telefon: +48 61 224 45 09

email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl