ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

TERMIN REKRUTACJI

04.05.2021 r. - 30.09.2021 r.

 

 

formularz zgłoszeniowy

 

 

Plan zajęć:

Wszystkie zajęcia realizowane na studiach podyplomowych odbywają się na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy ul. Rychlewskiego 2 w Poznaniu.  

 

 

 

Cel studiów

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania projektami i procesami organizacji w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne organizacje.

 

Uczestnictwo w zajęciach ma umożliwić nabycie umiejętności kształtowania i doskonalenia organizacji w oparciu o zarządzanie projektowe i procesowe. Studenci pozyskają umiejętności kompleksowej analizy, oceny oraz doskonalenia organizacji poprzez poznanie najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania projektami i procesami organizacji. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu projektowym i procesowym. Nabędą umiejętności w zakresie harmonogramowania, optymalizacji i budżetowania projektów, modelowania struktury organizacyjnej w ujęciu procesowym, identyfikacji problemów jakościowych w projektach i procesach biznesowych, a także wiedzę o kierowaniu, negocjowaniu i zarządzaniu konfliktem w zespołach projektowych.

 

Studia podyplomowe są adresowane do kadry kierowniczej, specjalistów z zakresu zarządzania projektami i procesami oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką. Kandydatami na studia mogą być, absolwenci szkół wyższych co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.

 

 

 

Ramowy program studiów

 

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.  

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, studium przypadków, warsztatów i treningów. Łączna liczba godzin zajęć to 210 godzin lekcyjnych.

 

 

 

Warunki przyjęcia

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich. 

 

Kandydaci składają komplet dokumentów zgłoszeniowych:

 

 

 

Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2,
60-965 Poznań, pokój 126

 

Istnieje możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów prosimy przesłać na adres mailowy: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Oryginały dokumentów muszą być złożone w sekretariacie studiów podyplomowych najpóźniej na 1 zjeździe.

 

 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Opłata za studia wynosi: 2250 zł za semestr.

 

Czesne za studia należy wpłacić na konto:

Santander Bank Polska SA

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem: SP Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

 

 

 

Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi - ramowy program studiów

 

 

Semestr I

 

Lp.

Przedmiot

Wykład Studium przypadku
1. Współczesne koncepcje zarządzania 6 -
2. Zarządzanie projektowe 8 10
3. Metodyka zarządzania projektem 10 -
4. Harmonogramowanie i optymalizacja projektów - 10
5. Zarządzanie procesowe 10 -
6. Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych 6 6
7. Reinżyniering 4 6
8. Systemy informatyczne w zarządzaniu projektowym i procesowym 10 -
9. Zarządzanie zespołami w strukturach procesowych i projektowych - 12
10. Seminarium podyplomowe 2 -
Suma godzin: 56 44
Łącznie: 100

 

 

Semestr II

 

Lp.

Przedmiot

Wykład Studium przypadku
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 10 -
2. Modelowanie struktury organizacyjnej w ujęciu procesowym i projektowym - 12
3. Budżetowanie projektów 4 8
4. Systemy informatyczne w zarządzaniu projektowym i procesowym - 12
5. Zarządzanie konfliktem 4 4
6. Negocjacje 4 4
7. Jakość w projektach i procesach biznesowych - 12
8. Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych 4 20
9. Strategiczna karta wyników 4 6
10. Seminarium dyplomowe - 2
Suma godzin: 32 78
Łącznie: 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

telefon kom.: +48 795 405 119

telefon: (61) 665 34 19 lub (61) 665 33 72

fax: (61) 665 33 75

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Małgorzata Tuszkowska

telefon: +48 61 224 45 09

email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl