Cel studiów

 

Studia kierowane są do osób:

 • legitymujących się wykształceniem wyższym;
 • zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i odpowiedzialnych za inwestycje publiczne;
 • współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach);
 • menedżerów firm współpracujących z w/w podmiotami w zakresie PPP i Zamówień Publicznych;

 

Studia skierowane są także do podmiotów funkcjonujących w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki z Unii Europejskiej.

 

Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • konkurencyjność regionów;
 • współczesne koncepcje zarządzania;
 • technika prowadzenia negocjacji;
 • polityka regionalna UE;
 • PPP jako metoda finansowania zadań sektora publicznego;
 • system zamówień publicznych w Polsce;
 • seminarium dyplomowe;

 

Program nauczania łączy problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa oraz tematyką pozyskiwania funduszy unijnych.

 

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej studiów podyplomowych.

 

 

 

Organizacja studiów

 

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 200 godzin dydaktycznych.

 

 

 

Warunki przyjęcia.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

 

Zgłoszenia przesłać należy na adres:

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec

telefon: (61) 665 33 92

telefon kom.: +48 606 619 750

email: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 września bieżącego roku.

 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Opłata za studia wynosi 2000 zł. za semestr.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec

telefon: (61) 665 33 92

telefon kom.: +48 606 619 750

email: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl