Logo Przygotowanie Pedagogiczne

 

Adresaci studiów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Zgodnie z regulacjami nowego standardu kształcenia nauczycieli, ujętym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450, z dnia 2 sierpnia 2019 z późn. zm.), studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela prowadzącego zajęcia (ust. 2.7. pkt 1 oraz pkt 3-6).
 • absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela praktyczniej nauki zawodu (ust. 2.7. pkt 2). posiadających przygotowanie merytoryczne a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze nauczyciela.

 

Realizacja kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnego ze standardem kształcenia nauczycieli zapewnia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Charakterystyka programu studiów

 

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przygotowania z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca P2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) oraz aktów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019). Po ukończeniu studiów podyplomowych i obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Program studiów zakłada realizację treści kształcenia w ramach 3 modułów:

 

Moduł I (B): Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (210 h)

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli (1)
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli (2)
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli (1)
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli (2)
 • Pedeutologia
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

 

Moduł II (C): Podstawy dydaktyki i emisja głosu (60 h)

 • Dydaktyka ogólna
 • Technologia kształcenia
 • Emisja i higiena głosu

 

Moduł III (D). Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć (150h plus 120h praktyk)

 • Dydaktyka przedmiotów ogólnych na różnych etapach edukacyjnych
 • Dydaktyka przedmiotów zawodowych
 • Dydaktyka nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (seminaria monograficzne)
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa (dydaktyczna)

 

Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty uczenia się musi zdobyć 40 pkt ECTS. Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150h (30h w module B i 120h w module D)

 

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

 

Czas trwania studiów


Studia podyplomowe obejmują 540 godzin dydaktycznych i trwają trzy semestry (w tym 150 godzin praktyk zawodowych). Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym (środy i czwartki/i piątki).

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zostało zaplanowane na 1.04.2021r., zakończenie na 30.06.2022 r.

 

Zasady rekrutacji


Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 8 do Regulaminu Studiów Podyplomowych PP)
 2. odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania przez pracodawcę)

 

POBIERZ FORMULARZ PODANIA

 

Procedura rekrutacji

 

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Poznańskiej.

 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o dostarczenie w/w dokumentów do PP Wydział Inżynierii Zarządzania pokoju 130 w terminie do 25.03.2021 r.

 

Podpisane dokumenty można przesłać e-mailem. Oryginały należy dostarczyć przed pierwszym zjazdem.

 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: siedziba Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, ul. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań, pok. 130 (lub sekretariat),

 

Dokumenty należy składać w zamykane, papierowej teczce opisane w sposób następujący:

 • nazwisko i imię
 • adres zamieszkania
 • nazwa studiów podyplomowych

 

Koszt uczestnictwa

 

Całkowity koszt studiów wynosi 3930 zł (istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach).

 

Dane do kontaktu

 

Wszelkich informacji na temat studiów udziela:

 

Sekretarz SP: mgr Sylwia Łukaszewicz, sylwia.lukaszewicz@put.poznan.pl tel. 616653381

 

Kierownik SP: dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

 

Zajęcia odbywają się w on-line Z wyjątkiem zajęć z emisji głosu w II semestrze, które odbędą się w budynku WIZ