Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego organizowania, a także normowania pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

W ramach studiów uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu organizowania i kształtowania pracy, analizy systemów pracy i procesów pracy, metod normowania czasu pracy, harmonogramowanie pracy oraz metod i narzędzi doskonalenia procesów. Uczestnictwo w zajęciach ma umożliwić zdobycie wiedzy również w zakresie ustalania wymagań, określania ryzyka zawodowego, norm i normalizacji, norm kulturowych i podatności na zmiany oraz metod planowania i sterowania produkcją.

W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania zdobytej wiedzy, co pozwali efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne organizacje.

 

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, specjalistów z zakresu organizacji i normowania pracy oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.

 

 

Ramowy program studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące zagadnienia

- organizowanie i jego efekty

- kształtowanie pracy

- normowanie czasu pracy

- harmonogramowanie pracy

- ustalanie wymagań

- ryzyko zawodowe

- metody i narzędzia doskonalenia procesów.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

 

Szczegółowy program studiów

Semestr I

Lp.

Przedmiot

Wykład

Studium przypadku

1

Aspekty modelowania i analizy systemów pracy

6

 

2

Struktura i analiza procesów czasu

 

6

3

Kształtowanie pracy

12

 

4

Normy i normalizacja

6

 

5

Metody normowania czasu pracy

20

32

6

Organizowanie i jego efekty

8

 

7

Metody statystyczne w normowaniu pracy

8

 

8

Seminarium dyplomowe

 

2

 

Suma godzin

60

40

 

Semestr II

Lp.

Przedmiot

Wykład

Studium przypadku

1

Harmonogramowanie pracy

6

12

2

Praca grupowa i wielostanowiskowa

4

8

3

Ustalanie wymagań

8

 

4

Ryzyko zawodowe

6

12

5

Normy kulturowe i podatność na zmiany

8

 

6

Analiza wskaźnikowa produkcji

 

8

7

Metody i narzędzia doskonalenia procesów

 

10

8

Metody planowania i sterowania produkcją

10

 

9

Seminarium dyplomowe

 

8

 

Suma godzin

42

58

 

 

Organizacja studiów

Zajęcia na studiach prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz przez wysokiej klasy specjalistów-praktyków w zakresie normowania pracy.

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 200 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów, studium przypadku oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.

 

 

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- wypełniony formularz zgłoszeniowy

- kserokopia dowodu osobistego

- wypełnione zobowiązanie do zapłaty

- skierowanie z zakładu pracy (jeżeli uczestnik kierowany jest przez pracodawcę)

 

Zgłoszenia (podpisane oraz potwierdzone przez zakład pracy, gdy uczestnik nie pokrywa osobiście opłaty) przesłać należy na adres:

Studia Podyplomowe – Organizacja i Normowanie Pracy

dr inż. Agnieszka Grzelczak

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

 

UWAGA!!: NA ROK AKADEMICKI 2013/14 NIE JEST PROWADZONA REKRUTACJA

 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Opłata za studia wynosi 3600 zł.

Czesne za studia należy wpłacić na konto:

Bank Zachodni WBK S.A.

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

VI Oddział w Poznaniu

z dopiskiem: Organizacja i Normowanie Pracy, imię i nazwisko uczestnika

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Agnieszka Grzelczak

telefon: (61) 665 33 69

telefon kom.: +48 881 002 041

e-mail: agnieszka.grzelczak@put.poznan.pl