Studia podyplomowe

 

NOWOCZESNY MENEDŻER PROJEKTU ROZWOJOWEGO

 

 

Folder informacyjny 

 

 

 

Cel studiów

Studia przygotowują słuchaczy do roli kierownika projektu rozwojowego (innowacyjnego, badawczego, szkoleniowego).

 

W ramach studiów uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu poszukiwania źródeł dofinansowania, oceny ryzyka projektu z użyciem oprogramowania symulacyjnego Pertmaster Risc u.7, pisania wniosków o dofinansowanie, budowania zespołów projektowych i kierowania nimi, przygotowania instytucji do realizacji projektów i bieżącego ich prowadzenia, prawnych uwarunkowań podjęcia i przeprowadzania projektów, promocji uzyskanych rozwiązań, a także wprowadzania zmian (zapewniania trwałości opracowanych rozwiązań).

 

Studia są ukierunkowane na przekazanie umiejętności kierowania przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach: od rozpoznania potencjalnych źródeł dofinansowania i przygotowania wniosku poprzez uruchomienie prac, przygotowanie do realizacji i raportowania oraz promocji projektu po zamknięcie zadania i wprowadzenie pożądanej zmiany.

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej podejmującej projekty rozwojowe.

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wiedzieć jak przygotować się do realizacji projektu,  nauczyć się efektywnie kierować zespołem zadaniowym i administrować projektem oraz prowadzić projekt i zakończyć go sukcesem.

 

Ramowy program studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: definiowanie projektu, specyfika projektów badawczych, innowacyjnych, szkoleniowych, możliwości pozyskania dofinansowania, analiza ryzyka, przygotowanie projektu, określenie wskaźników sukcesu, prawne uwarunkowania prowadzenia projektów, przygotowanie instytucji do realizacji projektów, zadania kierownika projektu, budowanie zespołu zadaniowego i jego praca, kierowanie zmianą, promocja projektu, przykłady praktycznej realizacji projektów rozwojowych, zasady prowadzenia biura projektu, raportowania, rozliczania i zamykania projektów.

 

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

 

Szczegółowy program studiów podyplomowych

„Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego”

 

Semestr I

Lp. Nazwa przemiotu Liczba godzin
Wyk Ćw Lab Sem
1. Projekt jako zadanie; Analiza ryzyka (Pertmaster Risc v.7.) 6   8  
2.

Analiza możliwości dofinansowania

Instrumenty inżynierii finansowej UE.

Seminaria tematyczne (EFRR, EFS, FS)

8     16
3.

Specyfika projektów badawczych

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu krajowego i międzynarodowego

6 12    
4. Projekty innowacyjne zakładające transfer technologii i komercjalizację wyników 6      
5.

Przygotowanie projektu;

Wskaźniki realizacji, opracowanie budżetu,

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego, szkoleniowego i naukowo-badawczego

6   12  
6. Aspekty prawne kierowania projektem 8 12    
7. Praktyka prowadzenia projektu (obsada uzależniona od profilu zainteresowań uczestników) 6      
SUMA GODZIN  -  OGÓŁEM 106 46 24 20 16

 

Semestr II

Lp. Nazwa przemiotu Liczba godzin
Wyk Ćw Lab Sem
1.

Organizacja projektowa w instytucji;

Rola i funkcje kierownika, budowanie zespołu, sytuacyjne kierowanie

6 12    
2. Realizacja projektu 4 8    
3. Promocja projektu 6 4    
4. Zamknięcie projektu (infrastrukturalnego, szkoleniowego i naukowo-badawczego) 12 12    
5.

Kierowanie zmianą;

Diagnoza gotowości do zmian

Trwałość projektu

6 6   6
6. Praca dyplomowa – przygotowanie wniosku o dofi- nansowanie projektu     8 6
SUMA GODZIN  -  OGÓŁEM 96 46 24 20 16

 

 

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 202 godzin dydaktycznych.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów, studium przypadku oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.

 

Prowadzącymi studia są poza nauczycielami akademickimi – badaczami problematyki zarządzania projektami i kierowania zespołami zadaniowymi - osoby związane zawodowo z przygotowywaniem, prowadzeniem, nadzorem i odbiorem projektów związane zawodowo z urzędami i centrami odpowiedzialnymi za realizacje projektów unijnych, a także praktycy życia gospodarczego.

 

 

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, lub magisterskich.

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- wypełniony formularz zgłoszeniowy 

- kserokopia dowodu osobistego

- wypełnione zobowiązanie do zapłaty

- skierowanie z zakładu pracy (jeżeli uczestnik kierowany jest przez pracodawcę)

 

Zgłoszenia (podpisane oraz potwierdzone przez zakład pracy, gdy uczestnik nie pokrywa osobiście opłaty) przesłać należy na adres:

 

Studia Podyplomowe – Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego

mgr Małgorzata Tuszkowska

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

 

lub w formie zeskanowanego załącznika do e-mail kierowanego na adres:

Malgorzata.Tuszkowska@put.poznan.pl

 

 

Rekrutacja w toku, a studia rozpoczną się po zebraniu grupy uczestników.

Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane (listem e-mail) o terminie rozpoczęcia zajęć i rozkładzie przedmiotów.

 

Opłata za studia wynosi 4500 zł. (2250zł/semestr)

Czesne za studia należy wpłacić na konto:

Bank Zachodni WBK S.A.

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

VI Oddział w Poznaniu

z dopiskiem: SP Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego, imię i nazwisko uczestnika

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP

telefon: (61) 665 33 69

telefon kom.: +48 600971957

e-mail: Magdalena.Wyrwicka@put.poznan.pl

 

Informacja i sprawy finansowe:

Mgr Małgorzata Tuszkowska

telefon: (61) 665 34 31

e-mail: Malgorzata.Tuszkowska@put.poznan.pl