Kompleksowe podejście do analizy i rozwiązywania problemów współczesnej inżynierii. zarządzania zarówno w korporacjach, jak i w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jest doskonałym wyróżnikiem profilu naukowego i dydaktycznego Wydziału.

 

 

Wydział Inżynierii Zarządzania uczestniczy w europejskim programie SOCRATES/ERASMUS, ma podpisane umowy z 17 uczelniami zagranicznymi, na które corocznie wyjeżdża studiować ok. 50 studentów, a 5 pracowników prowadzi regularne zajęcia dydaktyczne.

 

Wydział Inżynierii Zarządzania współdziała w krzewieniu wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania w przemyśle oraz włącza się aktywnie w działania na rzecz rozwoju Wielkopolski, m.in. wspierając merytorycznie inicjatywy klastrowe.

 

W tym miejscu można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności naukowej poszczególnych Zakładów i Katedr.

 

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH WRAZ Z PRZYPISANĄ LICZBĄ PUNKTÓW, STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU MNiSW Z DNIA 31 LIPCA 2019 R.

 

Sprostowanie komunikatu MNiSW
Wykaz czasopism 2019 r.
Wykaz czasopism wg dyscyplin

 

 

WYKAZ WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE WRAZ Z PRZYPISANĄ LICZBĄ PUNKTÓW, STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU MNiSW Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 R.

 

Wykaz wydawnictw